متکدیان و چهره نازیبای شهر

۹۴/۱۰/۲۳ شماره 2244 ۲۲۴۴
شماره 2244 ۲۲۴۴
کرمان امروز شماره ۲۲۴۴ ۹۴/۱۰/۲۳