مجتمع جهان فولاد، معین اقتصادی بلورد سیرجان شد

۹۶/۰۶/۲۹ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۴ ۹۶/۰۶/۲۹