مجلس از اهرم نظارتی خود در اجرای برنامه های توسعه استفاده نکرد

۹۴/۱۱/۲۷ شماره 615 ۶۱۵
شماره 615 ۶۱۵
امیدکرمان شماره ۶۱۵ ۹۴/۱۱/۲۷