مجلس به وزیری که به دنبال مسائل حاشیه ای باشد رای نمیدهد

۹۶/۰۴/۲۵ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
ندای وحدت شماره ۲۲۳۹ ۹۶/۰۴/۲۵