مجلس متعلق به یک جناح نیست

۹۴/۱۱/۰۳ شماره 514 ۵۱۴
شماره 514 ۵۱۴
استقامت شماره ۵۱۴ ۹۴/۱۱/۰۳