مجمع نمایندگان استان اجازه حضور استاندار سیاسی در کرمان را نخواهد داد

۹۶/۰۳/۲۹ شماره 2220 ۲۲۲۰
شماره 2220 ۲۲۲۰
ندای وحدت شماره ۲۲۲۰ ۹۶/۰۳/۲۹