مجموعه ورزشی چند منظوره شرکت توزیع نیروی شمال استان کرمان افتتاح شد

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 2106 ۲۱۰۶
شماره 2106 ۲۱۰۶
ندای وحدت شماره ۲۱۰۶ ۹۵/۱۰/۰۷