محسن اسدی با انتقاد از کیفیت آسفالت بلوار چمران: من امضا نمیکنم

۹۴/۱۰/۲۷ شماره 676 ۶۷۶
شماره 676 ۶۷۶
نگین سیرجان شماره ۶۷۶ ۹۴/۱۰/۲۷