محسن جلال پور در بازدید از دفتر «اقتصاد کرمان» مطرح کرد چالش بزرگ فساد و ناکارآمدی سیستم اداری

۹۵/۰۹/۲۴ شماره 62 ۶۲
شماره 62 ۶۲
اقتصاد کرمان شماره ۶۲ ۹۵/۰۹/۲۴