محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران ؛ مخالفان برجام نمی دانند چه صدمه ای به کسب و کار زدند

۹۵/۰۴/۲۴ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
پیام ما شماره ۶۷۱ ۹۵/۰۴/۲۴