محسن جلال پور : سالم ها حذف می شوند

۹۶/۰۹/۲۲ شماره 90 ۹۰
شماره 90 ۹۰
اقتصاد کرمان شماره ۹۰ ۹۶/۰۹/۲۲