محسن رضایی : برای کاندیداتوری قصدی ندارم

۹۶/۰۱/۲۱ شماره 2169 ۲۱۶۹
شماره 2169 ۲۱۶۹
ندای وحدت شماره ۲۱۶۹ ۹۶/۰۱/۲۱