محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه افتتاح کارخانجات هامر بردسیر: امروز بیرون کردن فقز و بیکاری کمتر از بیرون کردن صدام نیست

۹۶/۰۳/۱۳ شماره 2210 ۲۲۱۰
شماره 2210 ۲۲۱۰
ندای وحدت شماره ۲۲۱۰ ۹۶/۰۳/۱۳