محمد سام شهردار کرمان شد

۹۶/۰۶/۲۵ شماره 589 ۵۸۹
شماره 589 ۵۸۹
استقامت شماره ۵۸۹ ۹۶/۰۶/۲۵