محمد علی کریمی : با نفرات باقیمانده می توانیم یک حماسه بزرگ رقم بزنیم

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 312 ۳۱۲
شماره 312 ۳۱۲
همراه کرمان شماره ۳۱۲ ۹۴/۱۱/۲۵