محمد هاشمی:در مراسم تحلیف و تنفیذ نسبت به آیت الله هاشمی بی معرفتی شد

۹۶/۰۵/۱۶ شماره 21 ۲۱
شماره 21 ۲۱
روشنفکری شماره ۲۱ ۹۶/۰۵/۱۶