محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری خود عنوان کرد

۹۶/۰۱/۲۰ شماره 14 ۱۴
شماره 14 ۱۴
روشنفکری شماره ۱۴ ۹۶/۰۱/۲۰