محمود وفایی :استان کرمان از نظر فرهنگی و گردشگری هیچ چیزی کم ندارد

۹۵/۱۲/۰۳ شماره 42 ۴۲
شماره 42 ۴۲
سیاست روشن شماره ۴۲ ۹۵/۱۲/۰۳