محموله 3 میلیارد ریالی گردو قاچاق در سیرجان توقیف شد

۹۶/۰۲/۲۰ شماره 2192 ۲۱۹۲
شماره 2192 ۲۱۹۲
ندای وحدت شماره ۲۱۹۲ ۹۶/۰۲/۲۰