محموله 409 کیلوگرمی مواد مخدر در جیرفت کشف و توقیف شد

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 2217 ۲۲۱۷
شماره 2217 ۲۲۱۷
ندای وحدت شماره ۲۲۱۷ ۹۶/۰۳/۲۳