محور اصلی توسعه آینده شهرستان محور گردشگری است

۹۴/۱۰/۲۷ شماره 184 ۲۸۴
شماره 184 ۲۸۴
پایان هفته شماره ۲۸۴ ۹۴/۱۰/۲۷