محید عبدالرشیدی : راه گیتار کرمان را هموار کردم

۹۵/۰۶/۲۷ شماره 542 ۵۴۲
شماره 542 ۵۴۲
استقامت شماره ۵۴۲ ۹۵/۰۶/۲۷