مخالفان و موافقان را به مناظره دعوت کنید

۹۴/۱۰/۲۱ شماره 2242 ۲۲۴۲
شماره 2242 ۲۲۴۲
کرمان امروز شماره ۲۲۴۲ ۹۴/۱۰/۲۱