مخالفت شورای شهر کرمان با انتخاب شهردار توسط مردم

۹۶/۱۰/۱۶ شماره 125 ۱۲۵
شماره 125 ۱۲۵
نسیم امید شماره ۱۲۵ ۹۶/۱۰/۱۶


۹۵/۰۸/۲۲ شماره 2077 ۲۰۷۷
شماره 2077 ۲۰۷۷
ندای وحدت شماره ۲۰۷۷ ۹۵/۰۸/۲۲