مخالفت معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمان با برگزاری کنسرت ها با روند فعلی

۹۴/۱۰/۲۴ شماره 541 ۵۴۱
شماره 541 ۵۴۱
پیام ما شماره ۵۴۱ ۹۴/۱۰/۲۴