مخالفت ووزیر کشور با استعفای استاندار کرمان

۹۶/۰۳/۰۷ شماره 2206 ۲۲۰۶
شماره 2206 ۲۲۰۶
ندای وحدت شماره ۲۲۰۶ ۹۶/۰۳/۰۷