مدیرانی که در ایجاد اشتغال جوانان کارشکنی کنند؛ مفسد و مخا اقتصاد کشور هستند

۹۵/۰۸/۲۰ شماره 2076 ۲۰۷۶
شماره 2076 ۲۰۷۶
ندای وحدت شماره ۲۰۷۶ ۹۵/۰۸/۲۰