مدیران قهر انقلابی استاندار را جدی بگیرند

۹۶/۰۹/۲۸ شماره 2394 ۲۳۴۲
شماره 2394 ۲۳۴۲
ندای وحدت شماره ۲۳۴۲ ۹۶/۰۹/۲۸