مدیران نا هماهنگ باید بروند

۹۵/۰۳/۲۹ شماره 531 ۵۳۱
شماره 531 ۵۳۱
استقامت شماره ۵۳۱ ۹۵/۰۳/۲۹