مدیرعامل باشگاه صنعت مس کرمان: درچهارچوب بودجه حرکت نکردند

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 3 ۳
شماره 3 ۳
آفاق ورزشی شماره ۳ ۹۵/۱۰/۰۷