مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق : به آینده ی صنعت نمایشگاهی کرمان خوش بین هستم

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 52 ۵۲
شماره 52 ۵۲
فردای کرمان شماره ۵۲ ۹۵/۱۰/۰۷