مدیرعامل مس رفسنجان:برای خیز به بالای جدول تلاش خواهیم کرد

۹۴/۰۸/۰۶ شماره 328 ۳۲۸
شماره 328 ۳۲۸
کرمان ورزشی شماره ۳۲۸ ۹۴/۰۸/۰۶