مدیریت هدفمند کریمی شنای استان را متحول کرد

۹۵/۰۶/۱۵ شماره 362 ۳۶۲
شماره 362 ۳۶۲
کرمان ورزشی شماره ۳۶۲ ۹۵/۰۶/۱۵