مدیری که توانایی اجرای کاری ندارد استعفا دهد

۹۶/۰۸/۰۷ شماره 2310 ۲۳۱۰
شماره 2310 ۲۳۱۰
ندای وحدت شماره ۲۳۱۰ ۹۶/۰۸/۰۷