مدیر بانوی حوزه تعلیم و تربیت : مردان اجازه انتقال قدرت را نمیدهند

۹۶/۰۷/۰۱ شماره 590 ۵۹۰
شماره 590 ۵۹۰
استقامت شماره ۵۹۰ ۹۶/۰۷/۰۱