مدیر عامل آب و فاضلاب استان : آب کرمان سالم است هر کجا می خواهید آزمایش کنید

۹۵/۰۵/۲۵ شماره 697 ۶۹۷
شماره 697 ۶۹۷
پیام ما شماره ۶۹۷ ۹۵/۰۵/۲۵