مدیر عامل باشگاه مس : تحت هیچ شرایطی از تیم های پایه غافل نمی شویم

۹۴/۱۰/۳۰ شماره 340 ۳۴۰
شماره 340 ۳۴۰
کرمان ورزشی شماره ۳۴۰ ۹۴/۱۰/۳۰