مدیر عامل مس کرمان: به دنبال جذب تک ستانره نبودیم

۹۶/۰۵/۲۹ شماره 380 ۳۸۰
شماره 380 ۳۸۰
کرمان ورزشی شماره ۳۸۰ ۹۶/۰۵/۲۹