مدیر عامل پتروشیمی فجر کرمان : کم آبی بهانه ای برای ندادن امتیاز به کرمانی ها

۹۵/۰۷/۲۸ شماره 749 ۷۴۹

۷۴۹

۴۵
شماره 749 ۷۴۹
پیام ما شماره ۷۴۹ ۹۵/۰۷/۲۸