مدیر کل بازرسی استانداری کرمان هشدار داد : مدیران استان زیر ذره بین بازرسی

۹۵/۰۹/۲۹ شماره 2101 ۲۱۰۱
شماره 2101 ۲۱۰۱
ندای وحدت شماره ۲۱۰۱ ۹۵/۰۹/۲۹