مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان : دهمین موسیقی نواحی ایران در کرمان برگزار میشود

۹۶/۰۱/۲۱ شماره 63 ۶۳
شماره 63 ۶۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۳ ۹۶/۰۱/۲۱