مدیر کل محیط زیست استان: درباره ی محیط زیست اطراف پروژه بام کرمان نگرانی نداریم

۹۴/۱۰/۱۵ شماره 2238 ۲۲۳۸
شماره 2238 ۲۲۳۸
کرمان امروز شماره ۲۲۳۸ ۹۴/۱۰/۱۵



  ۰


۶۴





5,000 ریال – خرید این شماره