مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان؛مدیران ورزشی ناموفق را بر کنار میکنم

۹۵/۰۱/۱۸ شماره 594 ۵۹۴
شماره 594 ۵۹۴
پیام ما شماره ۵۹۴ ۹۵/۰۱/۱۸