مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان : به واگذاری اماکن ورزشی توجه ویژه داریم

۹۶/۰۳/۲۰ شماره 575 ۵۷۵
شماره 575 ۵۷۵
استقامت شماره ۵۷۵ ۹۶/۰۳/۲۰