مدیر کل ورزش و جوانان : راه اندازی پایگاه های استعداد پروری با کمک معین های اقتصادی

۹۶/۰۵/۲۵ شماره 19 ۱۹
شماره 19 ۱۹
آفاق ورزشی شماره ۱۹ ۹۶/۰۵/۲۵