مدیر کل کمیته امداد استان کرمان: یکی از ثروتمندترین استانهای کشور با حادترین وضعیت محرومیت روبه روست

۹۶/۱۲/۱۲ شماره 213 ۲۱۳

۲۱۳

۱۸
شماره 213 ۲۱۳
هفتواد شماره ۲۱۳ ۹۶/۱۲/۱۲