مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان: یک ریال از وجوهات مردمی کمیته امداد به آن طرف مرز نمیرود

۹۵/۰۴/۱۵ شماره 666 ۶۶۶
شماره 666 ۶۶۶
پیام ما شماره ۶۶۶ ۹۵/۰۴/۱۵