مذاکره شرکت مس با سرمایه گذاران مسی ژاپن و آفریقا جنوبی

۹۴/۰۹/۰۱ شماره 607 ۶۰۷
شماره 607 ۶۰۷
امیدکرمان شماره ۶۰۷ ۹۴/۰۹/۰۱