مرادی کرمانی به دنیا آمده ام که نویسنده شوم

۹۴/۰۷/۰۴ شماره 16 ۱۶
شماره 16 ۱۶
فردای کرمان شماره ۱۶ ۹۴/۰۷/۰۴