مراسم احیا در اماکن مذهبی کرمان در امنیت کامل برگزار می شود

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 2217 ۲۲۱۷
شماره 2217 ۲۲۱۷
ندای وحدت شماره ۲۲۱۷ ۹۶/۰۳/۲۳